OMGEVINGSVERGUNNING

Sinds een aantal jaar zijn diverse vergunningen samengevoegd in één type vergunning: de omgevingsvergunning. Het is de verzamelnaam voor vergunningen die te maken hebben het bouwen, verbouwen, inrichten en slopen van woningen, fabrieken en (bedrijfs)panden, wegen etc. Het gaat om zaken die vroeger onder de bouwvergunning of milieuvergunning vielen.

Vaak moet er bij de grotere bouwprojecten van het bestaande bestemmingsplan worden afgeweken en moeten wegen worden aangelegd, bomen worden gekapt etc. Alle relevante zaken waar normaal gesproken meerdere vergunningen voor nodig zouden zijn, kunnen via één omgevingsvergunning in één keer worden aangevraagd.

Dat maakt de procedure sneller, maar betekent ook dat er een goede voorbereiding moet zijn om te zorgen dat de vergunning ook afgegeven wordt. Het is daarom essentieel dat er vooraf overleg wordt gevoerd met (in veel gevallen) de gemeente en dat in de aanvraag alle zaken op een juiste manier worden beschreven en beargumenteerd.

Bouweisen bij omgevingsvergunning

De gemeente kijkt vervolgens of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor het afgeven van een omgevingsvergunning. Ze toetst of het bouwproject voldoet aan bouwtechnische eisen en veiligheidsnormen, de welstandsnota (o.a. hoe ziet het bouwwerk eruit en past dat in de omgeving?) en het bestemmingsplan. De bouwplannen moeten namelijk passen binnen het gemeentelijke beleid over de ruimtelijke ordening.

Aanvraag omgevingsvergunning afgewezen?

Als een aanvraag wordt afgewezen kun je een bezwaar- en beroepsprocedure starten. Je maakt dan in eerste instantie bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen (meestal de gemeente). Op grond van het bezwaarschrift zal het bestuursorgaan nogmaals de aanvraag beoordelen. In veel gevallen behandelt een speciale bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift.

Als ook het bezwaarschrift wordt afgewezen, kun je naar de rechter stappen (beroep). Als ook de rechter van mening is dat het besluit van de gemeente niet onjuist was, kun je in het uiterste geval nog in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als bestuursrechtadvocaten toetsen wij in eerste instantie of een vergunning nodig is en zo ja, welke voorwaarden dan gelden. Omdat we een regionaal kantoor zijn, zijn we goed op de hoogte van de lokale regelgeving binnen de gemeentes in onze regio. We ondersteunen daarbij zowel  ondernemers als particulieren. Van het opstellen van de vergunningsaanvraag tot het voeren van de bezwaar en beroepsprocedure als dat is wat nodig is.

Ik wil graag advies!