BESTUURSRECHT

In geschillen met de overheid speelt het bestuursrecht een grote rol. Het bestuursrecht geeft het wettelijk kader waarin de voorwaarden en eisen aan overheidshandelen zijn vastgelegd. Gemeentes en andere overheidsinstellingen nemen hun besluiten op basis van o.a. de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In deze wet staan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waar de overheid zich aan dient te houden bij het nemen van besluiten. Zo is in deze wet vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, welke bevoegdheden ze heeft, hoe ze beleid moet publiceren en welke handhavingsinstrumenten ze heeft om sancties (boete, dwangsom, bestuursdwang) aan burgers op te leggen.

Zaken binnen het bestuursrecht

Het bestuursrecht is onder meer van toepassing als je terecht komt in een procedure tegen de overheid bij één van de volgende onderwerpen:

 • Activiteitenbesluit
 • Bibob-procedure
 • Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • Drank-, Horeca- en exploitatievergunning
 • Handhavingsprocedures en sancties (Bestuurlijke boete, dwangsom en bestuursdwang)
 • Exploitatie- of horecavergunningen
 • Omgevingsvergunning (oude bouwvergunning en milieuvergunning)
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Planschade
 • Ruimtelijke ordening (Wro), beleids- en bestemmingsplan
 • Sluiting bedrijf
 • Bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deelvergunning & fasering
 • Wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur)

Niet eens met een besluit van de overheid?

Ben je het niet eens met een besluit van de overheid en wil je een bezwaarschrift indienen of beroep instellen, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek met één van onze bestuursrechtadvocaten.

We kijken hoe sterk je zaak is, adviseren je over het beste plan van aanpak en staan je bij in de bezwaar- en beroepsprocedures die volgen.

Daarnaast voeren we aansprakelijkheidsprocedures voor schadevergoeding en nadeelcompensatie als daar mogelijkheden voor zijn. Is er haast bij? Dan kunnen we in bijzondere gevallen (spoedeisende zaken) een voorlopige voorziening vorderen via een kort geding.

Ik wil graag advies!