ONTSLAG

Aan een (dreigend) ontslag gaat vaak een (lange) geschiedenis vooraf. Soms is het een gevolg van aanhoudend disfunctioneren of meningsverschillen, maar soms is het een gevolg van situaties die voor beide partijen ongewenst zijn, zoals ziekte of reorganisaties door tegenvallende bedrijfsresultaten.

Bij ontslagzaken ligt het initiatief meestal bij de werkgever. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het aanbieden van een ontslagvoorstel (ontbindingsvoorstel) of een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Vaak wordt gekozen een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Maar het is voor beide partijen altijd verstandig de voorwaarden van de beëindiging juridisch te laten toetsen.

Ontslag door een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict leidt vaak tot (dreigend) ontslag. Soms komt het uit het niets. Maar werknemers worden goed beschermd door het recht.

Met een ontslagaanzegging alleen komt er dus geen einde aan het contract. Het is vaak ofwel de start voor een onderhandeling over de voorwaarden van een ontslag, ofwel de eerste stap voordat de werkgever naar het UWV of de kantonrechter gaat. Daar moet de werkgever aantonen dat er een redelijke grond voor het ontslag is. Dat kan bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding, een dringende reden voor ontslag of langdurige ziekte zijn, maar ook een reorganisatie. Aan de gronden voor ontslag zijn door de jaren heen (o.a. via vele rechtszaken) strenge voorwaarden gekoppeld. In veel gevallen is het dus voor beide partijen goedkoper om in gezamenlijk overleg te bepalen onder welke voorwaarden partijen met een redelijke verstandhouding uit elkaar kunnen.

Mediation bij een arbeidsconflict

Hoewel een arbeidsconflict vaak leidt tot een ontslag, hoeft dat niet het geval te zijn. Om het conflict bespreekbaar te maken, kan een mediator helpen. Het doel is gezamenlijk een werkbare situatie te creëren die voor beide partijen goed voelt. Het is een minder ingrijpende oplossing dan een ontslag en/of stap naar de rechter. De mediator behartigt altijd de belangen van beide partijen en probeert daarin de overeenstemming te vinden. Een goede onderlinge communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het mediation-traject. Het is vaak goed om op tijd aan de bel te trekken om te voorkomen dat de verhoudingen al zo op scherp zijn gezet, dat mediation geen haalbare optie is.

Andere reden voor ontslag

Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst is lang niet altijd het gevolg te van een conflict. Denk bijvoorbeeld aan:

  • bedrijfseconomische omstandigheden
  • veranderingen in het bedrijf of de organisatie
  • persoonlijke omstandigheden
  • reorganisatie
  • langdurige of frequente arbeidsongeschiktheid

Ook in die situaties is het belangrijk om te bepalen wat de beste aanpak is. Soms is het makkelijk om over te stappen naar een andere baan, maar vaak ook niet. Dan gaat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gepaard met veel onzekerheid en (financiële) risico’s.

We helpen je graag een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en een inschatting te maken van je risico’s. Wij beschikken over mensen die jarenlang werken op het gebied van arbeidsrecht, weten waar je tegenaan loopt en welke oplossingen er in jouw situatie voorhanden zijn.

Ik wil graag advies!