Privacyverklaring Bouwman Advocaten

1. Inleiding

Bouwman Advocaten B.V., gevestigd te Uden, Schijndel, Veghel en Tilburg, hierna te noemen “Bouwman Advocaten”, respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die daaraan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet worden gesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt per 25 mei 2018 in de hele EU. Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

Bouwman Advocaten zorgt er voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van uw rechten en onze plichten en gaan hier op een juiste manier mee om.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Bouwman Advocaten met persoonsgegevens omgaat. Wij maken in deze verklaring in algemene zin inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u dan ook aan deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen.

2. Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Bouwman Advocaten verwerkt persoonsgegevens om (juridische) diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Bouwman Advocaten verwerkt onder meer, doch niet uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 • e-mail adressen;
 • mobiele en directe telefoonnummers;
 • combinatie voor- en achternaam;
 • combinatie postcode en woonplaats;
 • adressen;
 • postadressen;
 • geboortedatums;
 • BSN nummers;
 • IP-adressen;
 • faxnummers;
 • dossiernummers;
 • in dossiers opgenomen gegevens;
 • foto’s en/of video-opnamen;
 • bankrekeningnummers;
 • medische/psychologische gegevens;
 • kopie paspoort/rijbewijs/ID bewijzen;
 • financiële gegevens;
 • gegevens gezinssamenstelling;
 • gegevens partner(voor- en achternaam, geboortedatum en BSN nummer);

3. Sollicitatieprocedure medewerkers

Bouwman Advocaten verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die verstrekt zijn door middel van e-mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in de administratie van Bouwman Advocaten, zodat Bouwman Advocaten in de toekomst eventueel weer met u in contact kan komen.

4. Doelen verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Bouwman advocaten verwerkt persoonsgegevens met een aantal concrete doelen, zoals onder meer de volgende:

 • om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of op andere wijze gemaakte afspraken;
 • om u diensten te kunnen aanbieden als advisering, mediation en bemiddeling;
 • voor het kunnen voeren van gerechtelijke procedures voor u als cliënt;
 • om declaraties te kunnen innen;
 • in het kader van de klanten- en leveranciersadministratie van Bouwman Advocaten;
 • in het kader van de verbetering van de dienstverlening, het beheer van de commerciële relaties en de marketingdoeleinden;
 • voor de werving en selectie van personeel;
 • voor de administratie en het beheer van bij Bouwman Advocaten werkzame personen, of
 • met betrekking tot de wettelijke verplichtingen van Bouwman Advocaten als advocatenkantoor.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Bouwman Advocaten verwerkt persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • u hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op Bouwman Advocaten rustende wettelijke verplichting of om te kunnen voldoen aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen de u en Bouwman Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht of op een andere wijze gemaakte afspraken, of
 • de verwerking geschiedt op basis van de door Bouwman Advocaten nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die kunnen bestaan uit het uitvoeren van activiteiten en commerciële belangen, het verbeteren van diensten, het behoud en het verbeteren van de marktpositie, de bescherming van de onderneming en haar partners, de bescherming van binnen het kantoor werkzame personen, klanten en leveranciers en voor administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens zullen niet voor andere doelen worden verwerkt zonder uw toestemming.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kan Bouwman Advocaten gebruik maken van derden, zoals doch niet uitsluitend daartoe beperkt deurwaarders, deskundigen, IT-leveranciers, accountants en andere dienstverleners. Indien de derde uitsluitend in opdracht van Bouwman Advocaten en ten behoeve van Bouwman Advocaten optreedt als verwerker, wordt met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Door deze verwerkersovereenkomst is de derde partij eveneens gehouden tot naleving van de AVG.

Indien de derde ook als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden, dan zal met deze derde geen verwerkersovereenkomst gesloten worden. De derde partij is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. In de verhouding tussen cliënten en Bouwman Advocaten worden beiden als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt, zodat Bouwman Advocaten met de cliënten geen verwerkersovereenkomst zal aangaan.

Bouwman Advocaten draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten worden verwerkt of beheerd.

In bepaalde specifieke gevallen kan Bouwman Advocaten gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Voor het overige geldt dat Bouwman Advocaten uw gegevens niet aan derden zal verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of Bouwman Advocaten daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden is.

7. Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende in de AVG omschreven rechten. Indien u van uw rechten gebruik wil maken, dan kunt u daartoe aan Bouwman Advocaten een verzoek doen via het e-mailadres info@bouwmanadvocaten.nl. Bouwman Advocaten zal vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken reageren op uw verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bouwman Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven (als de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten). Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: u kunt Bouwman Advocaten vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Recht op correctie: u kunt Bouwman Advocaten vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien Bouwman Advocaten uw persoonsgegevens foutief verwerkt.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt Bouwman Advocaten vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven organisatie.
 • Recht van bezwaar: u kunt Bouwman Advocaten vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken, mits er bijzondere persoonlijke redenen zijn.
 • Recht op vergetelheid: u kunt vragen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Bouwman Advocaten.

 Het recht op vergetelheid geldt niet in de volgende situaties:

 • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting gelijkwaardige grondrechten zijn;
 • Bouwman Advocaten verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen;
 • Bouwman Advocaten verwerkt de gegevens om een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen;
 • Bouwman Advocaten moet de gegevens in het algemeen belang archiveren;
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

8. Websitebezoek en cookies

Op de website van Bouwman Advocaten worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De website maakt geen gebruik van cookies.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Bouwman Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van Bouwman Advocaten geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. In het geval dat Bouwman Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bouwman Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10. Bewaartermijn persoonsgegevens

Bouwman Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij Bouwman Advocaten opvragen.

11. Vragen & contact

Bouwman Advocaten stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u een klacht heeft over de manier waarop Bouwman Advocaten gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit elektronisch melden via info@bouwmanadvocaten.nl

12. Aanpassing privacyverklaring

Bouwman Advocaten heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 4 december 2018. Bouwman Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website http://www.bouwmanadvocaten.nl/.