In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Wat is mediation precies? Waar komt het vandaan? En wanneer kies je voor mediation? Deze vragen komen wij regelmatig in de praktijk tegen.

waar komt het vandaan?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting en komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt er al enige tijd gemaakt van mediation. Sinds een aantal jaren is mediation in Nederland bekender geworden. Ook tijdens procedures wijst de rechtbank partijen regelmatig op de mogelijkheid van mediation.

Mediation kan zowel in juridische als niet-juridische kwesties worden ingezet. Tijdens mediation gaan de deelnemers onder begeleiding van een professionele gespreksleider (mediator) met elkaar in gesprek. Deelnemers kunnen voor de meest uiteenlopende kwesties bij een mediator terecht. Denk hierbij aan: familierechtelijke kwesties, werkrelaties, buren, zakelijke relaties etc.

Kernwaarden mediation

Bij aanvang van mediation is van belang om te weten dat deelname geheel vrijwillig en vrijblijvend is. Dat betekent dat de deelnemers in alle vrijheid deel moeten kunnen nemen aan de mediation. Mediation is dus slechts haalbaar als alle deelnemers ook bereid zijn om aan het mediationtraject deel te nemen. Partijen zijn gedurende de mediation niet gebonden aan hetgeen zij uitspreken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Daarnaast is de vertrouwelijkheid een belangrijke kernwaarde van mediation. Al hetgeen tijdens de mediationgesprekken wordt besproken, valt onder de vertrouwelijkheid. Het staat partijen niet zondermeer vrij om de besproken informatie met allerlei derden te delen. De deelnemers kunnen bij de start van de mediation vermelden met welke derden zij wel willen overleggen. Deze persoon tekent dan een geheimhoudingsverklaring.

Voorts is van belang om te weten dat de mediator een neutrale en onafhankelijke positie inneemt. Dit houdt in dat de mediator geen voorkeur voor één van de deelnemers uitspreekt. De mediator heeft daarnaast geen eigen belang bij de uitkomst van het traject. De regie over het verloop van het traject, alsmede voor het maken van afspraken, ligt in handen van de deelnemers. De deelnemers gaan dus samen op zoek naar een duurzame oplossing.

Wanneer mediation? Wat is het voordeel?

Bij een geschil ontstaat vaak de vraag of het inschakelen van een advocaat of mediator passend is. Van belang is om te weten dat een advocaat een eenzijdige belangenbehartiger is. De advocaat streeft het belang van de cliënt na. Bij mediation gaat het om het aangaan van een gesprek met elkaar teneinde nieuwe inzichten voor een geschil te creëren. Het gaat niet om standpunten, maar om oplossingen.

Mediation heeft diverse voordelen. Zo weten partijen – bij een positieve uitkomst- precies waar zij aan toe zijn. Indien een geschil aan de rechter wordt voorgelegd, is het voor partijen onzeker wat hieruit zal volgen. Een gerechtelijke uitspraak zorgt er vrijwel altijd voor dat één van de partijen niet tevreden is. Er kan dan een hoger beroep volgen of de afspraken worden niet goed nageleefd. Bij mediation bepalen de deelnemers de uitkomst en de afspraken. Dit gebeurt in goed overleg. De bereidheid voor het naleven van afspraken is doorgaans groter indien partijen zelf de afspraken maken. Daarnaast wordt tijdens mediation aandacht besteed aan de verstandhouding tussen partijen. Dit kan van belang zijn als partijen in de toekomst elkaar vaker zullen treffen. Hierbij kan je denken aan ouders van minderjarige kinderen, een werkrelatie, buren of zakenpartners. Het is wel zo prettig als deelnemers in de toekomst een betere verstandhouding hebben.

Daarnaast is mediation minder kostbaar. Als partijen ieder een eigen belangenbehartiger heeft, brengt dat vaak hogere kosten met zich mee dan mediation. Een procedure loopt meestal langere tijd en dat betekent meer kosten. Voorts neemt een gerechtelijke procedure neemt veel tijd in beslag. Mediation is vaak sneller. Tot slot: mediation is gericht op de toekomst. Mediation streeft ernaar dat de deelnemers in staat zijn om samen naar een duurzame oplossing te zoeken. De kans op nakoming van zelfgemaakte afspraken is groter. Win-Win!

Mocht u zelf verwikkeld zijn in een geschil, overweeg dan mediation. Bouwman Advocaten beschikt op dit moment over twee mediators. Mr Camiel Aarts en mr Wendy de Koning hebben een gespecialiseerde mediationopleiding gevolgd en zijn werkzaam als mediators.