Algemene voorwaarden Bouwman Advocaten

Artikel 1 – Bouwman Advocaten

1.1 Onder de gezamenlijke naam Bouwman Advocaten, hierna te noemen “BA”, praktiseren de bij BA aangesloten advocaten de besloten vennootschap Bouwman Advocaten BV.

1.2 BA  heeft tot doel het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat, zomede het uitoefenen van de  functie van  mediator.

Artikel 2 – de opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW uitsluitend tot stand met BA en worden uitsluitend door BA uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen wordt uitgevoerd.

2.3 Opdrachten aan BA leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

2.4 Met BA in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

2.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem aan BA verstrekte informatie.

2.6  De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

2.7  De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van BA is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BA wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4  – vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart BA tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door BA ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Artikel 5 – declaraties

5.1 BA declareert haar werkzaamheden op basis van een uurtarief excl. B.T.W. en excl. 5% kantoorkosten. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang,  kan daarvan in overleg met uw advocaat worden afgeweken. De kosten van derden zoals deurwaarders, notarissen en griffierechten worden doorberekend.  Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. BA declareert al haar werkzaamheden. Ingeval de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand, is het eerste gesprek van maximaal een half uur gratis indien de opdrachtgever na dat gesprek verder geen gebruik maakt van de diensten van BA. Ingeval de betrokkene niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dient ook het eerste gesprek te worden voldaan overeenkomstig het in dat jaar geldende normale uurtarief.

5.2. Betaling van de declaraties van BA dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nadien is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.3  Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd.  De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

5.4 BA heeft recht op retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan.

5.5 BA heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

5.6 BA is te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen van de opdrachtgever alvorens de werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten . Dit voorschot wordt bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie verrekend.

5.7 Gelden die BA ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting beheer Derdengelden BA. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Per administratieve handeling, zoals doorbetaling van derdengelden, wordt € 15,- administratiekosten in mindering gebracht ten behoeve van BA.

Artikel 6 – Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van tenminste zeven jaren na het einde van de zaak bewaard. Cliënt kan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten voor lichting uit het archief, kosten medewerker en kopiekosten een tweede maal stukken uit zijn dossier ontvangen..

Artikel 7 – klachten en geschillen

7.1 Op de opdracht tussen BA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen BA en opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant of het Hof ’s-Hertogenbosch.

7.2 Door het aangaan van een overeenkomst met BA aanvaart de opdrachtgever de toepasselijkheid van de  klachtenregeling welke onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – inschakeling van derden

8.1.      BA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Artikel 9 – diversen

9.1 Afwijkingen van deze algemene bepalingen gelden alleen indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en BA zijn vastgelegd.

9.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook jegens BA in verband met door BA verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van BA.

9.4  Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. Indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.