ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWMAN ADVOCATEN (VERSIE 1 APRIL 2020)

Artikel 1 – Bouwman Advocaten

1.1       Onder de gezamenlijke naam Bouwman Advocaten, hierna te noemen “BA”, praktiseren de bij BA aangesloten advocaten de besloten vennootschap Bouwman Advocaten B.V.

1.2       BA heeft tot doel het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat, zomede het uitoefenen van de functie van mediator.

 

Artikel 2 – De opdracht

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2       Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW uitsluitend tot stand met BA en worden uitsluitend door BA uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen wordt uitgevoerd.

2.3       Opdrachten aan BA leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

2.4       Met BA in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

2.5       De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem aan BA verstrekte informatie.

2.6       De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

2.7       De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1       De aansprakelijkheid van BA is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BA wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

3.2       De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart BA tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door BA ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

 

Artikel 5 – Declaraties

5.1       BA declareert haar werkzaamheden op basis van een uurtarief excl. B.T.W. en excl. 5% kantoorkosten. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met uw advocaat worden afgeweken. De kosten van derden zoals deurwaarders, notarissen en griffierechten worden doorberekend. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. BA declareert al haar werkzaamheden. Ingeval de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand, is het eerste gesprek gratis indien de opdrachtgever na dat gesprek verder geen gebruik maakt van de diensten van BA. Ingeval de betrokkene niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dient ook het eerste gesprek te worden voldaan overeenkomstig het in dat jaar geldende normale uurtarief.

5.2       Betaling van de declaraties van BA dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nadien is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.3       Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

5.4       BA heeft recht op retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan.

5.5       BA heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

5.6       BA is te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen van de opdrachtgever alvorens de werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten. Dit voorschot wordt bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie verrekend.

5.7       Gelden die BA ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting beheer Derdengelden BA. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Per administratieve handeling, zoals doorbetaling van derdengelden, wordt € 15,- administratiekosten in mindering gebracht ten behoeve van BA.

 

Artikel 6 – Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van tenminste zeven jaren na het einde van de zaak bewaard. Cliënt kan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten voor lichting uit het archief, kosten medewerker en kopiekosten een tweede maal stukken uit zijn dossier ontvangen.

 

Artikel 7 – Klachten en geschillen

7.1       Op de opdracht tussen BA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen BA en opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant of het Hof ’s-Hertogenbosch.

7.2       BA is aangesloten bij de klachten -en geschillenregeling advocatuur.

7.3       Door het aangaan van een overeenkomst met BA aanvaart de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten -en geschillenregeling advocatuur.

7.4       Alvorens een klacht aan de geschillencommissie kan worden voorgelegd dient de klacht te worden voorgelegd aan de kantoordirecteur van BA. Voor zover het een klacht betreft over de directeur dient de klacht te worden voorgelegd aan de kantooroudste.

7.5       De klacht dient bij BA schriftelijk te worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Dit geldt ook voor onvrede met de hoogte van een ontvangen declaratie. Bij gebreke aan een tijdige reactie binnen deze drie maanden komt deze mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de klachten -en geschillencommissie te vervallen en is BA gerechtigd om de vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7.6       BA zal een oplossing voor de klacht schriftelijk binnen vier weken aan de opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht binnen vier weken niet naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn opgelost dan kan deze zich wenden tot de klachten -en geschillencommissie advocatuur.

7.7       De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van BA indienen bij de klachten -en geschillencommissie advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

7.8       De klachten -en geschillencommissie behandelt de klacht overeenkomstig een reglement. Het adres van deze commissie is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aldaar is het reglement op te vragen.

 

Artikel 8 – Inschakeling van derden

BA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

Artikel 9 – Diversen

9.1       Afwijkingen van deze algemene bepalingen gelden alleen indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en BA zijn vastgelegd.

9.2       Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook jegens BA in verband met door BA verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9.3       Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van BA.

9.4       Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. Indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

 

BIJLAGE 2: PRIVACYVERKLARING BOUWMAN ADVOCATEN

 

Artikel 1 – Inleiding

Bouwman Advocaten B.V., gevestigd te Schijndel, Diessen, Veghel en Uden, hierna te noemen “BA”, respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die daaraan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet worden gesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt per 25 mei 2018 in de hele EU. Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

BA zorgt er voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van uw rechten en onze plichten en gaan hier op een juiste manier mee om.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop BA met persoonsgegevens omgaat. Wij maken in deze verklaring in algemene zin inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u dan ook aan deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. BA verwerkt persoonsgegevens om (juridische) diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. BA verwerkt onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende persoonsgegevens:

 • e-mail adressen;
 • mobiele en directe telefoonnummers;
 • combinatie voor- en achternaam;
 • combinatie postcode en woonplaats;
 • adressen;
 • postadressen;
 • geboortedatums;
 • BSN nummers;
 • IP-adressen;
 • faxnummers;
 • dossiernummers;
 • in dossiers opgenomen gegevens;
 • foto’s en/of video-opnamen;
 • bankrekeningnummers;
 • medische/psychologische gegevens;
 • kopie paspoort/rijbewijs/ID bewijzen;
 • financiële gegevens;
 • gegevens gezinssamenstelling;
 • gegevens partner (voor- en achternaam, geboortedatum en BSN nummer).

 

Artikel 3 – Sollicitatieprocedure medewerkers

BA verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die verstrekt zijn door middel van e-mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in de administratie van BA, zodat BA in de toekomst eventueel weer met u in contact kan komen.

 

 

Artikel 4 – Doelen verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

BA verwerkt persoonsgegevens met een aantal concrete doelen, zoals onder meer de volgende:

 • om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of op andere wijze gemaakte afspraken;
 • om u diensten te kunnen aanbieden als advisering, mediation en bemiddeling;
 • voor het kunnen voeren van gerechtelijke procedures voor u als cliënt;
 • om declaraties te kunnen innen;
 • in het kader van de klanten- en leveranciersadministratie van BA;
 • in het kader van de verbetering van de dienstverlening, het beheer van de commerciële relaties en de marketingdoeleinden;
 • voor de werving en selectie van personeel;
 • voor de administratie en het beheer van bij BA werkzame personen, of
 • met betrekking tot de wettelijke verplichtingen van BA als advocatenkantoor.

 

Artikel 5 – Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

BA verwerkt persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • u hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op BA rustende wettelijke verplichting of om te kunnen voldoen aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen de u en BA gesloten overeenkomst van opdracht of op een andere wijze gemaakte afspraken, of;
 • de verwerking geschiedt op basis van de door BA nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die kunnen bestaan uit het uitvoeren van activiteiten en commerciële belangen, het verbeteren van diensten, het behoud en het verbeteren van de marktpositie, de bescherming van de onderneming en haar partners, de bescherming van binnen het kantoor werkzame personen, klanten en leveranciers en voor administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens zullen niet voor andere doelen worden verwerkt zonder uw toestemming.

 

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kan BA gebruik maken van derden, zoals doch niet uitsluitend daartoe beperkt deurwaarders, deskundigen, IT-leveranciers, accountants en andere dienstverleners. Indien de derde uitsluitend in opdracht van BA en ten behoeve van BA optreedt als verwerker, wordt met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Door deze verwerkersovereenkomst is de derde partij eveneens gehouden tot naleving van de AVG.

Indien de derde ook als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden, dan zal met deze derde geen verwerkersovereenkomst gesloten worden. De derde partij is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. In de verhouding tussen cliënten en BA worden beiden als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt, zodat BA met de cliënten geen verwerkersovereenkomst zal aangaan.

BA draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten worden verwerkt of beheerd.

In bepaalde specifieke gevallen kan BA gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Voor het overige geldt dat BA uw gegevens niet aan derden zal verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of BA daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden is.

 

Artikel 7 – Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende in de AVG omschreven rechten. Indien u van uw rechten gebruik wil maken, dan kunt u daartoe aan BA een verzoek doen via het e-mailadres info@bouwmanadvocaten.nl. BA zal vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken reageren op uw verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij BA aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven (als de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten). Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: u kunt BA vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Recht op correctie: u kunt BA vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien BA uw persoonsgegevens foutief verwerkt.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt BA vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven organisatie.
 • Recht van bezwaar: u kunt BA vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken, mits er bijzondere persoonlijke redenen zijn.
 • Recht op vergetelheid: u kunt vragen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van BA.

 

Het recht op vergetelheid geldt niet in de volgende situaties:

 • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting gelijkwaardige grondrechten zijn;
 • BA verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen;
 • BA verwerkt de gegevens om een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen;
 • BA moet de gegevens in het algemeen belang archiveren;
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

 

Artikel 8 – Websitebezoek en cookies

Op de website van BA worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De website maakt geen gebruik van cookies.

 

Artikel 9 – Beveiliging persoonsgegevens

BA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van BA geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. In het geval dat BA gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal BA in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn persoonsgegevens

BA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij BA opvragen.

 

Artikel 11 – Vragen & contact

BA stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u een klacht heeft over de manier waarop BA gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit elektronisch melden via info@bouwmanadvocaten.nl.

 

Artikel 12 – Aanpassing privacyverklaring

BA heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 4 december 2018. BA heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.bouwmanadvocaten.nl.