Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht flink gewijzigd. Trouwde men vroeger nog automatisch in algehele gemeenschap van goederen bij het ontbreken van huwelijkse voorwaarden, per 1 januari 2018 is de omvang van die gemeenschap beperkter. In deze blog leg ik beknopt uit wat er per 1 januari 2018 is veranderd.

Omvang van de gemeenschap

Vroeger omvatte de wettelijke huwelijksgemeenschap in principe alle goederen en schulden van de echtgenoten. Ook de goederen en schulden van één van de echtgenoten, verkregen of ontstaan voor het huwelijk, vielen door het huwelijk in de huwelijksgemeenschap. De ene echtgenoot was na het huwelijk automatisch gerechtigd tot alle goederen van zijn of haar echtgenoot, maar ook draagplichtig voor alle schulden van zijn of haar echtgenoot. Het systeem waarin alle goederen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk worden na het huwelijk, is per 1 januari 2018 veranderd.

Vanaf 1 januari 2018 is gemeenschappelijk wat de echtgenoten verkrijgen tijdens het huwelijk. Goederen en schulden van één van de echtgenoten verkregen of ontstaan vóór het huwelijk, blijven voortaan privé. Dit is slechts anders als echtgenoten voor het huwelijk al samen eigenaar zijn van goederen, of bij huwelijkse voorwaarden bepalen dat de voorhuwelijkse bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn. Na het huwelijk blijven deze goederen uiteraard ook gemeenschappelijk. Wanneer twijfel bestaat over de vraag of bepaalde goederen wel of niet gemeenschappelijk zijn, geldt het vermoeden dat het goed gemeenschappelijk is, tenzij een echtgenoot aantoont dat het goed privé is. Administratie is daarom noodzakelijk!

Erfenissen en schenkingen

Verkreeg één echtgenoot een erfenis of schenking, dan viel dit vermogen tot 1 januari 2018 in de huwelijksgemeenschap, tenzij de erflater of schenker expliciet anders had bepaald in zijn testament of bij de schenking. Ook een schenking of erfenis vóór het huwelijk, viel door het aangaan van een huwelijk in de huwelijksgoederengemeenschap.

Voortaan vallen erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen buiten de gemeenschap. Het maakt niet uit of het vermogen is verkregen voor of na het huwelijk. Giften van de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot tijdens het huwelijk, vallen uiteraard wel in de huwelijksgemeenschap. Dit is om te voorkomen dat de huwelijksgemeenschap leeg wordt geschonken.

Ondernemingsvermogen

Helemaal nieuw is de bepaling ten aanzien van ondernemingen. De nieuwe bepaling ziet op de onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt. Een onderneming kan buiten de huwelijksgemeenschap vallen, indien één van de echtgenoten al een onderneming had voor het huwelijk. Voortaan bepaalt de wet dat aan de huwelijksgemeenschap een redelijke vergoeding toekomt voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoten in de onderneming heeft gestoken. Wat een redelijke vergoeding is en hoe de redelijke vergoeding wordt berekend, dat regelt de wet niet. Het verlies van de onderneming komt niet ten laste van de huwelijksgemeenschap. Deze nieuwe bepaling laat daarom veel ruimte open voor interpretatie en discussie.

Draagplicht voor schulden

Onder het oude regime kon de schuldeiser van één van de echtgenoten zich voor een schuld (zowel privé als gemeenschappelijk) verhalen op de goederen huwelijksgemeenschap. Ook een privéschuld van een echtgenoot kon de schuldeiser geheel op de huwelijksgemeenschap verhalen. De ‘benadeelde’ echtgenoot kreeg dan een vergoeding uit de gemeenschap.

Ook onder het nieuwe recht kan de schuldeiser van een privéschuld zich verhalen op de goederen van de huwelijksgemeenschap. Echter, de schuldeiser kan zich slechts verhalen tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen gemeenschappelijke goed. De andere helft komt toe aan de andere echtgenoot en is voortaan privé. De wet beschermt op deze manier de echtgenoten tegen elkaars schulden.

Is het nieuwe huwelijksvermogensrecht een verbetering?

Zoals u ziet is er op 1 januari 2018 veel veranderd in het huwelijksvermogensrecht. Hoewel de beperkte huwelijksgemeenschap kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak, is het sterk de vraag of de beperkte huwelijksgemeenschap in de praktijk leidt tot minder geschillen bij de echtscheiding. Na jaren van huwelijk zal het lastig zijn om te bewijzen of een goed wel of niet privé is. Daarom is het voren van een gedegen administratie noodzakelijk onder het nieuwe regime.
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is van toepassing op de huwelijken die tot stand komen na 1 januari 2018. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd, dan brengt de wetswijziging geen veranderingen met zich mee voor de omvang van uw huwelijksgemeenschap.
Heeft u vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, neem dan gerust contact op met Bouwman Advocaten via 0413-266069

mr. L. van der Steen

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: