Het komt al jarenlang voor dat voor recreatie bestemde woningen permanent worden bewoond door bijvoorbeeld seizoenarbeiders, gescheiden mannen of vrouwen, illegalen enz. Al jarenlang hebben gemeenten op hun agenda staan om hiertegen te gaan optreden. Wat de afgelopen jaren “op papier” een streven was, is voor veel gemeenten inmiddels prioriteit en veel gemeenten gaan nu ook echt tot actie over.
De gemeente zal moeten bewijzen dat er permanent wordt gewoond. De bewoner hoeft niet te bewijzen dat hij daar niet permanent woont. Dit is bij veel mensen onbekend en het komt in mijn praktijk geregeld voor dat bewoners in besprekingen met een vertegenwoordiger van de gemeente of in een zelf opgesteld bezwaarschrift al hebben toegegeven er permanent te wonen.
Als permanente bewoning is aangetoond, zal de gemeente moeten onderzoeken of de bewoning kan worden gelegaliseerd. Met andere woorden of voor de bewoning een al dan niet tijdelijke vergunning kan worden verleend.
Een gemeente kan er ook voor kiezen om een tijdelijke gedoogbeschikking af te geven indien aannemelijk is dat de bewoning op korte termijn zal eindigen. Een bewoner dient in beginsel zelf om een gedoogbeschikking te vragen en zal een dergelijk verzoek goed moeten onderbouwen. Ook het zelf aanvragen van een vergunning is een mogelijkheid doch de verlening daarvan gaat vaak niet, omdat de permanente bewoning in strijd is met het bestemmingsplan.
Een aspect wat in dit kader ook aandacht behoeft, is de vraag of een bewoner wellicht een beroep kan doen op het in het bestemmingsplan opgenomen overgangsrecht. Zeker wanneer de bewoning al heel lang duurt, slaagt een beroep daarop nog wel eens.
Veel mensen die een recreatiewoning permanent bewonen doen dat vaak uit noodzaak. Wanneer een gemeente dit dan gaat verbieden moeten zij op zoek naar een alternatief. Een alternatief dat er vaak niet is!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0413 – 266 069 of per e-mail: dewit@bouwmanadvocaten.nl.

Mr. C.A.M.J de Wit

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: