Het Hof van Justitie van de EU (“HvJ EU”) heeft in een tweetal arresten van 7 april 2016 (C-460/14, Massar/DAS en C-5/15, Büyüktipi/Achmea Rechtsbijstand) geoordeeld dat het recht op vrije advocaatkeuze in het kader van een rechtsbijstandsverzekering ook geldt tijdens de ontslagprocedure bij het UWV en de bezwaarfase bij een bestuursorgaan. Hiermee is een einde gekomen aan een langslepende discussie over de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden.
De Hoge Raad en het Hof Amsterdam stelden prejudiciële vragen aan het HvJ EU ter zake van de precieze invulling, c.q. reikwijdte van het begrip “administratieve procedure” zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a van Richtlijn 87/344/EG. Het HvJ EU stelt voorop dat voormeld artikel zowel de “administratieve” als de “gerechtelijke” procedure omvat.
Voor wat betreft de ontslagprocedure bij het UWV geldt bovendien dat deze procedure de enige manier is om het ontslag aan te vechten. Dat brengt met zich mee dat de belangen van een verzekerde door het besluit van het UWV worden geraakt en deze derhalve bescherming behoeven.
Over de bezwaarprocedure overweegt het HvJ EU dat – tegen de achtergrond van de beschermingsgedachte van de richtlijn – de verzekerde behoefte heeft aan rechtsbescherming in een procedure die onmisbaar is om uiteindelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter.
Het HvJ EU bevestigt met dit arrest dat het recht op vrije advocaatkeuze zich in principe uitstrekt tot bestuurlijke (voor)fases. Goed nieuws dus voor rechtsbijstandsverzekerden!
Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met Bouwman Advocaten via 0413-266069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: