Op 30 juni 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep samen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgangspunten geformuleerd om een verzoek tot inschakeling van een medisch deskundige in bestuurszaken te beoordelen. Aanleiding voor deze uitspraak is het Korošec arrest. In dit arrest – afgegeven door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – werd namelijk benadrukt dat het recht op een eerlijk proces onder meer inhoudt dat er tussen partijen geen sprake mag zijn van een substantieel ongelijke positie.

De Centrale Raad van Beroep heeft nu drie stappen geformuleerd aan de hand waarvan de bestuursrechter kan beoordelen of inschakeling van een onafhankelijke medisch deskundige noodzakelijk is.

Stap 1: De zorgvuldigheid van de besluitvorming
De rechter moet allereerst beoordelen of het besluit zorgvuldig tot stand is gekomen. Rapporten van verzekeringsartsen moeten aan de navolgende vereisten voldoen:
• Er moet sprake zijn van een zorgvuldig onderzoek;
• De conclusies moeten deugdelijk gemotiveerd zijn;
• Het onderzoek moet inzichtelijk zijn;
• en de conclusies moeten consistent zijn.
Indien de besluitvorming hier niet aan voldoet kan het besluit geen stand houden.

Stap 2: Equality of arms ofwel gelijkheid
In het kader van het uitgangspunt van de procesgelijkheid moet er sprake zijn van evenwicht tussen partijen waar het gaat om de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen. Alleen dan kan de bestuursrechter een onafhankelijk en onpartijdig oordeel geven. Is er geen sprake van gelijkheid, dan zal de bestuursrechter moeten waarborgen dat dit evenwicht wordt hersteld, zo nodig door middel van benoeming van een onafhankelijke medisch deskundige.

Stap 3: Inhoudelijke beoordeling
Er kan twijfel ontstaan over de juistheid van de boordeling van het bestuursorgaan. Als die twijfel aan de juistheid van de boordeling niet bij de bestuursrecht wordt weggenomen, kan ook daarin reden een medisch deskundige te benoemen.

Wordt uitdrukkelijk verzocht om een medische deskundige te benoemen en wordt dit verzoek afgewezen door de rechter, dan moet de rechter motiveren waarom het verzoek wordt afgewezen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0413 – 266 069

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: