De laatste tijd is er veel te doen geweest over de vraag of huishoudelijke hulp al dan niet viel onder de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtgevende uitspraken gedaan. Deze uitspraken zullen grote gevolgen hebben voor de praktijk.

Uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep volgt dat aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende Wmo ook daarna blijven gelden. Wel kan de gemeente de aanspraken aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid, mits dit is berust op objectief en onafhankelijk onderzoek. Er moet sprake zijn van een objectief onderzoek door een onafhankelijke derde, waarna – zo nodig – een maatwerkvoorziening moet worden getroffen. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is onvoldoende.

Overigens merkt de Centrale Raad van Beroep nog op dat een systeem waarbij een gemeente huishoudelijke hulp aanbiedt als algemene voorziening op zich niet in strijd is met de Wmo 2015, mits zo nodig een aanvullende maatwerkvoorziening kan worden getroffen. Een algemene voorziening waarbij de kosten van de huishoudelijke hulp geheel voor rekening komen van de belanghebbende kan echter niet worden aangemerkt als een voorziening in de zin van de Wmo.

Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met Bouwman Advocaten via 0413-266069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: