“Afwijken van de wettelijke maatstaven? Opgelet!”

In het kader van de echtscheiding moet er altijd veel worden geregeld. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de te betalen alimentatie. Regelmatig komt het voor dat partijen besluiten om hierover in onderling overleg afspraken te maken. Daarmee wijken zij dan veelal af van de geldende wettelijke maatstaven. Uiteraard staat dit partijen vrij, maar aan deze keuze kleven ook consequenties. Hiervan zijn veel mensen zich niet bewust.
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland een zaak behandeld waarbij de partijen inderdaad waren afgeweken van de wettelijke maatstaven. In deze bijdrage wil ik kort stilstaan bij deze uitspraken om de gevolgen van deze keuze toe te lichten.
Conform de wettelijke maatstaven wordt alimentatie vastgesteld aan de hand van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n) anderzijds. Wanneer partijen in onderling overleg afspraken maken over de te betalen onderhoudsbijdrage, dan gaan zij veelal niet (volledig) uit van de regels die gelden ten aanzien van de vaststelling van de behoefte en draagkracht.
Op grond van artikel 1:401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kan een vastgestelde onderhoudsbijdrage worden gewijzigd wanneer deze door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Dit artikel geldt echter niet onverkort wanneer partijen bewust afwijken van de wettelijke maatstaven.
Ingevolge artikel 1:401 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek kan een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Wanneer partijen echter bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven geldt dit artikel niet. In dat geval wordt artikel 1:159 lid 3 van het Burgerlijk wetboek naar analogie toegepast. De rechter mag in dat geval slechts tot wijziging van de overeenkomst overgaan wanneer aannemelijk wordt dat na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan, op grond waarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht. Er moet sprake zijn van een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden en van een zodanige wanverhouding tussen wat partijen voor ogen stond toen zij de overeenkomst sloten en wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan.
In de zaak die behandeld werd door de rechtbank Noord-Holland had de man aangevoerd dat de gewijzigde omstandigheden gelegen waren in het feit dat hij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een lager inkomen genoot, als gevolg waarvan hij de vastgestelde partnerbijdrage niet langer kon voldoen. De rechtbank oordeelde echter dat dit argument niet kon slagen omdat het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor partijen al duidelijk had moeten zijn dat de man rond zijn 65ste jaar met pensioen zou gaan. Bovendien was niet gebleken dat de man bij instandhouding van de overeenkomst in betalingsnood zou komen. Het verzoek werd dan ook afgewezen.
Deze uitspraak illustreert eens te meer hoe voorzichtig moet worden omgesprongen met het maken van afspraken in onderling overleg zonder daarbij rekening te houden met de wettelijke maatstaven. Immers, de mogelijkheden om de gemaakte afspraken later te wijzigen zijn zeer beperkt.
Bent u benieuwd of uw alimentatie wel gewijzigd kan worden? Neemt u dan contact met ons op voor het inplannen van een gratis gesprek. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0413 – 266 069.

CategoryNieuws

© 2015 BOUWMAN ADVOCATEN | ONTWIKKELD DOOR BURO TWEEVOUD

logo-footer

Volg ons op social media: